Żnin. Pensja burmistrza ma być niższa, ale dopiero od 1 listopada 2021 r. Radni podają pełne uzasadnienie decyzji

Iwona Góralczyk
Iwona Góralczyk
Przed nami kolejne "starcie". W najbliższy poniedziałek, 26 lipca br., kolejna sesja Rady Miejskiej poświęcona obniżce wynagrodzenia burmistrza Żnina. Więcej w tekście niżej, wraz z uzasadnieniem takich działań.
Przed nami kolejne "starcie". W najbliższy poniedziałek, 26 lipca br., kolejna sesja Rady Miejskiej poświęcona obniżce wynagrodzenia burmistrza Żnina. Więcej w tekście niżej, wraz z uzasadnieniem takich działań. Fot. Iwona Góralczyk
W najbliższy poniedziałek, 26 lipca, kolejna sesja Rady Miejskiej poświęcona wynagrodzeniu burmistrza Roberta Luchowskiego.

Poprzednio rajcy tzw. dwunastki (z przewodniczącym Dariuszem Kaźmierczakiem na czele) uchwalili obniżoną do ok. 3700 zł "na rękę" pensję.

Dokument trafił na biurko wojewody, o czym pisaliśmy na naszych łamach w ubiegłym tygodniu, i został uchylony z powodu niewystarczającego, a nawet braku merytorycznego uzasadnienia tak drastycznej obniżki (włodarzowi zabrano połowę pieniędzy, wcześniej zarabiał netto ok. 7,5 tys. zł).

Po tej decyzji przewodniczący Kaźmierczak skomentował, że radni się nie ugną, zdania nie zmienią i uchwałę podejmą po raz kolejny.

Dodatkowo też podkreślił, że skoro wojewoda domaga się pełnego uzasadnienia powodów obniżki wynagrodzenia żnińskiego włodarza, to rajcy takie - w formie pisemnej - przygotują.

Faktycznie nowy projekt uchwały jest przygotowany. A uzasadnienie znalazło się na kilku stronach.

Proponowana wysokość pensji jest na tym samym poziomie. Nastąpiła jedynie zmiana na końcu - dodano paragraf trzy, w którym mowa, że uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 listopada 2021 roku.

- Dokładamy ten paragraf z ostrożności procesowej. Zastosowano trzymiesięczny okres wypowiedzenia warunków płacy. Zatem od 1 listopada będzie ten wymiar, który proponujemy, czyli 3700 złotych na rękę

- skomentował Dariusz Kaźmierczak, dodając:

- Zaznaczam jednocześnie, że - zdaniem wojewody - poprzednia uchwała nie miała wad prawnych, a jedynie niewystarczające, w interpretacji wojewody, uzasadnienie. Teraz jest wszystko na piśmie. Bardzo dokładnie.

- Podpisy pod uchwałą i uzasadnieniem są z zewnętrznej kancelarii, ponieważ przewodniczący Rady Miejskiej nie ufa obecnej kancelarii zatrudnionej przez burmistrza Żnina

- stwierdził także Dariusz Kaźmierczak.

Ile miałby zarabiać burmistrz od 1 listopada br.?

5 160 zł brutto, z podziałem na następujące składniki wynagrodzenia:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 600 zł
  2. dodatek funkcyjny w kwocie 100 zł
  3. dodatek specjalny w wysokości 20,00% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie: 740 zł
  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 720 zł

W uzasadnieniu obniżki wynagrodzenia burmistrzowi Żnina napisano m.in.:

Bardzo istotnym faktem uzasadniającym obniżenie wynagrodzenia Burmistrzowi Żnina są uchwały podjęte przez Radę Miejską na sesji 30.06. b.r. Na tej sesji Rada Miejska nie udzieliła Burmistrzowi Żnina wotum zaufania, nie przyjęła sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz nie podjęła uchwały o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Żnina za 2020 rok.

W ocenie dotychczasowej działalności Burmistrza Żnina radni Rady Miejskiej w Żninie dostrzegają szereg uchybień, nieprawidłowości i działań, które wpływają niekorzystnie na wizerunek Gminy, wręcz są to działania podejmowane ze szkodą dla Gminy Żnin.

Szczególną uwagę zwraca zarządzenie Burmistrza Żnina Kierownika Urzędu Miejskiego w Żninie z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ubiór dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żninie. Jak wynika bowiem z treści ww. zarządzenia Burmistrza Żnina w trakcie roku jako Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 10 820,90 zł.

Wydatkowanie środków publicznych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami celowości i rzetelności, natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z nadmiernym wydatkowaniem środków publicznych.
Dla przykładu w siedzibach miast wojewódzkich prezydenci miast z tego tytułu otrzymują kwoty w granicach od 2 tys. zł do 3 tys, zł. rocznie.

Bulwersujące jest to, że w zarządzeniu brak jest zapisów dotyczących elementów składowych ubioru reprezentacyjnego jak również brak jest zapisów nakładających wymóg przedłożenia dowodu zakupu ubioru reprezentacyjnego (tj. faktury/rachunku). Z całą pewnością ww. działanie nie ma nic wspólnego z zasadą przejrzystości wydatkowania środków publicznych, pomimo że prawo taką możliwość przewiduje.

Z przejawem wykorzystywania swojej pozycji przez burmistrza mamy do czynienia w sytuacji, gdy burmistrz przydzielił swojej żonie (pracownicy urzędu) dotację celową z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych w postaci ekologicznych urządzeń grzewczych i urządzeń do produkcji energii elektrycznej, a mianowicie w tym przypadku paneli fotowoltaicznych na kwotę 10 tys. zł.

W przypadku braku rozdzielności majątkowej mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że Burmistrz Robert Luchowski przydzielił sam sobie dotację.

Kolejnym przykładem, gdy burmistrz traktuje Gminę Żnin jak swój folwark prywatny jest kwestia zatrudniania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żninie.

Występuje tutaj zjawisko nepotyzmu, gdyż zatrudnienie oprócz wspomnianej żony burmistrza, znajduje również inny członek rodziny. Co więcej, w przypadku żony burmistrza mamy tutaj do czynienia z sytuacją ustalenia zbyt wysokiego wynagrodzenia oraz przydzielania wysokich nagród.

Ponadto żona Burmistrza Żnina zgodnie z wydanym zarządzeniem burmistrza pełni funkcję koordynatora gminnego, członka Gminnego Biura Spisowego otrzymując za to "dodatek spisowy" lub "nagrodę spisową".

Warto podkreślić, iż w trakcie pełnienia swojej funkcji burmistrz dokonując wielu zwolnień pracowników, w wyniku przegranych wielu procesów w sądzie pracy naraził budżet Gminy Żnin na straty, w związku z wypłatą odszkodowań.

Jednocześnie bardzo negatywnym zjawiskiem w działalności Burmistrza jest fakt nieustannego korzystania z pojazdu służbowego do przejazdów i podróży odbywających się na terenie gminy Żnin, pomimo posiadania przez burmistrza tzw. kilometrówki. Co więcej samochód służbowy wykorzystywany jest również do realizacji celów prywatnych po godzinach pracy w soboty i w niedziele.

Jako radni Rady Miejskiej w Żninie dostrzegamy szereg błędów zarządczych Burmistrza Żnina, w szczególności brak kompetencji i zdolności menedżerskich, nieznajomość gminy i jej problemów, niezrealizowanie budżetu za 2020 rok w zakresie funduszu sołeckiego.

Z zaplanowanej kwoty fundusz sołecki został wykonany w zaledwie 43,92%. Jak wskazywała w swojej opinii Komisja Rewizyjna, Burmistrz Żnina nie miał podstaw prawnych do podejmowania decyzji w zakresie zakazu wydatkowania przez sołtysów środków finansowych.

W związku z podjętą przez Burmistrza Żnina decyzją, coroczny procentowy zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego będzie znacznie mniejszy tj. o kwotę nieco ponad 100 000,00 zł. Niewykonanie funduszu sołeckiego to nie tylko mniejszy zwrot środków, ale również brak nowych inwestycji w sołectwach, które przyczyniają się do ich rozwoju.

Jednocześnie powyższe błędy w zarządzaniu mają charakter permanentny, a radni Rady Miejskiej w Żninie nie dostrzegają perspektywy ich poprawy w przyszłości. Dowodem na to jest choćby decyzja burmistrza dotycząca wykonania na koszt gminnej spółki WiK Sp. z o.o. w Żninie przyłącza wodociągowego dla inwestycji prowadzonej przez spółkę Arche na terenie po byłej Cukrowni.

W uzasadnieniu tej inwestycji wodociągowej podano, że jest to wykonane dla okolicznych gospodarstw domowych, co nie jest prawdą. Koszt tego zadania wyniósł około 900 tys. zł, co niewątpliwie przyczyniło się do bardzo trudnej obecnie sytuacji finansowej spółki.

Wpływ na zagrożone finanse spółki miała również decyzja o wykonaniu fontanny w Parku Miejskim w Żninie za kwotę około 700 tys. zł brutto. Środki na realizację tego zadania również pochodziły z budżetu spółki, pomimo tego, iż nie należy to do zadań spółki i zostało na spółce wymuszone przez burmistrza.

Cieniem na działalność Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego kładą się również podjęte niekorzystne dla budżetu Gminy Żnin sprawy w zakresie:

  • - wyboru kancelarii prawnej do obsługi Urzędu Miejskiego w Żninie z pominięciem trybu zapytania ofertowego, natomiast wyboru dokonano na podstawie zapytania o cenę, ostatecznie podpisując umowę z Kancelarią Prawną "MDB Maciej Dalka" w zakresie wyłonienia wykonawcy na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Żninie. Wartość zawartej umowy jest wyższa od kwoty przedstawionej przez konkurencyjną kancelarię, która złożyła ofertę w ramach zapytania ofertowego skierowanego w 2018 roku;
  • - podjęcia decyzji o zawarciu ugody pomiędzy Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie a osobą fizyczną z tytułu ekspozycji machin oblężniczych w Wenecji, gdzie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, który zaciągnął zobowiązanie w 2019 roku nie mając na nie pokrycia. Jednocześnie w budżecie na 2020 rok nie wskazano źródła jego pokrycia;
  • - podpisania umowy z zewnętrzną kancelarią prawną, której wynagrodzenie to kwota blisko 1 mln zł; za czynność, którą mogą wykonać pracownicy urzędu pod nadzorem obecnej kancelarii prawnej. Czynność ta polegała na złożeniu korekty deklaracji podatkowej od nieruchomości wobec państwowego operatora (PKP). Podpisana wyżej wymieniona umowa była szkodliwa dla finansów gminy Żnin, gdyż wynagrodzenie w wysokości 25 % od zwróconego podatku jest niespotykanie wysoką kwotą w samorządzie, w szczególności kiedy mówimy o środkach publicznych. Nadmienia się, że nie były to żadne procesy sądowe w sprawie wyegzekwowania tej kwoty.
  • - braku właściwego nadzoru nad zarządzanym przez burmistrza Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Żninie, czego efektem jest bardzo negatywny protokół z przeprowadzonej kontroli przez Delegaturę NIK w Bydgoszczy;
  • - niewłaściwej realizacji uchwały Nr X/104/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Burmistrz Żnina pełniąc swoją funkcję, będąc reprezentantem naszej Gminy bardzo często swoimi działaniami prowadzi do sytuacji konfliktowych, co wpływa na brak właściwej współpracy z mieszkańcami Gminy. Nie są mu obce liczne procesy sądowe m.in. bezprawne wypowiedzenie umowy użyczenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu "Nasza Szkoła" w Gorzycach, gdzie burmistrz przegrał proces sądowy, brak dialogu z przedstawicielami Społecznej Szkoły Podstawowej "Trójka" w Żninie czy też skierowanie sprawy do sądu przeciwko byłemu sołtysowi sołectwa Paryż.

Burmistrz wyjątkowo źle współpracuje z samorządem powiatowym, czego przykładem są trwające ponad 2 lata uzgodnienia co do realizacji budowy chodnika w Wenecji.

Poza tym burmistrz poprzez swoje działanie dopuścił się naruszenia przepisów prawa, otrzymując karę grzywny, w związku z decyzją o bezprawnym ustawieniu oznakowania na ul. Śniadeckich w Żninie.

Swoimi wpisami i zamieszczanymi fotografiami na portalu społecznościowym przyczynia się do tego, iż funkcja burmistrza jako organu wykonawczego w Gminie Żnin jest ośmieszana i nie buduje to właściwego wizerunku i relacji z innymi samorządami.

Ponadto Burmistrz Żnina, w sposób notoryczny, nie odpowiada bezpośrednio na pytania radnych zadawane na sesji, przez co lekceważy mieszkańców i radnych, wykazuje nieznajomość gminy i przysparza dodatkowej pracy urzędnikom, a co za tym idzie nieodpowiedzialnie zwiększa koszty funkcjonowania urzędu. Burmistrz poprzez wydanie swojego zarządzenia sprzecznego z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ogranicza radnym możliwość uzyskiwania informacji w oparciu o art. 24 ust. 2 ww. ustawy.

Ustalenie zatem wynagrodzenia na poziomie określonym w niniejszej uchwale mieści się w zakresie wynagrodzenia ustalonego ww. Rozporządzeniem (a więc nie narusza jego zapisów), a jednocześnie nie uniemożliwia jego podwyższenia w przypadku zaistnienia stanu poprawy w zakresie skuteczności w sprawowaniu powierzonej funkcji w przyszłości - napisali radni w uzasadnieniu projektu uchwały o obniżce pensji burmistrzowi Żnina.

Do sprawy wrócimy po sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na poniedziałek, 26 lipca br.

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie